Kontakt

Agentura ZK
agzk@agenturazk.cz
tel: 602 658 841

GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

  • Účelem zpracování osobních údajů je vyřizování objednávek, případně informování stávajících kientů o změnách obchodní spolupráce. Zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. U právnických osob název a sídlo společnosti, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IČ a DIČ.
  • Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyřizování jednotlivé objednávky, nebo po dobu obchodní spolupráce, a po dobu vyžadovanou právními (zejména daňovými) předpisy.
  • Osobní údaje nejsou a nebudou zpřístupňovány ani poskytovány dalším stranám.
  • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí nezbytných údajů Vám může zabránit v objednání našich služeb.
  • Správcem Vašich osobních údajů je odpovědná osoba Zdeňka Kopřivová, kontaktní e-mail agzk@agenturazk.cz.
  • Máte právo požádat odpovědnou osobu o výmaz nebo úpravu zpracovávaných osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů obsažených v překládaných dokumentech a důvěrnost

  • Překladatelé a tlumočníci považují všechny informace obsažené v překládaných materiálech a zmiňované v rámci tlumočení za přísně důvěrné a zachovávají o ních mlčenlivost. Jednají v souladu s Etickým kodexem tlumočníka a překladatele.
  • Soudní překladatelé a soudní tlumočníci, vyhotovující ověřené překlady a poskytující ověřené tlumočnické služby, jsou zapsáni do seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR a vázáni slibem, ve kterém se mimo jiné zavazují k dodržování právních předpisů a zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se při výkonu překladatelské nebo tlumočnické činnosti dozvěděli.


 

space